Общи условия

ОБЩИ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ

  1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящите Общи търговски условия се прилагат по отношение на изработка на продукти, продажба на стоки и услуги, извършвани от „Ре-Верк БГ“ ЕООД (наричан по-долу „Изпълнител“).

Чл.2. Всички ценови оферти, поръчки и доставки на продукти и/или услуги се базират на настоящите Общи търговски условия на „Ре-Верк БГ“ ЕООД.

Чл.3. Промени от тези условия са допустими само и единствено с изрично и писмено съгласие на Изпълнителя.

Чл.4. Общите условия са обявени в интернет страницата на „Ре-Верк БГ“ ЕООД – https://www.rewerkprint.bg/. Възложителят е длъжен да се запознае с настоящите Общи търговски условия.

Чл.5. Настоящите Общи търговски условия влизат в сила от 20.12.2018 г.

  1. ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

Чл.6. Изпълнителят изготвя и изпраща на Възложителя индивидуална оферта според направено запитване, включваща следните продуктови спецификации: Вид и наименование на продукта и/или услугата, материал, технология за печат, размери и разпложение на печата, брой цветове, количество, допълнителни операции, екипировка, предпечатна подготовка, срок за изработка, условия на доставка, цена, условия на плащане.

Чл.7. Предоставената ценова оферта важи единствено и само за посочените в нея продукти и/или услуги, тяхната техническа спецификация и количество.

Чл.8. Офертата е валидна за 30 календарни дни, считано от датата на изготвянето й, освен ако в конкретната оферта не е предвиден друг срок на валидност.

Чл.9. Изпълнителят запазва правото си да коригира грешно посочени продуктови спецификации в офертите.

III. ЦЕНИ

Чл.10. За крайна цена на продуктите и/или услугите се счита посочената в конкретната ценова оферта, освен ако не е договорено друго.

Чл.11. Oфертите за български Възложители се изготвят в български лева, а за международни Възложители – в евро, без включен ДДС, oсвен ако не е договорено друго.

Чл.12. По сключени рамкови договори за изработка на продукти и/или услуги, в които са посочени конкретни цени на продуктите и/или услугите, Изпълнителят си запазва правото едностранно и по своя преценка да променя цените на продуктите и/или услугите, условията за поръчка, доставка и/или плащане поради съществени промени в пазарните условия, включително, но не само, промяна на цените на суровини, материали и др. В такъв случай Изпълнителят уведомява своевременно Възложителя в писмена форма за съответната промяна.

  1. ПОРЪЧКА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ

Чл.13. Поръчка за изработка на продукти и/или услуги представлява писменото съгласие от страна на Възложителя с посочените условия и продуктови спецификации в конкретната ценова оферта и одобрение на изпратения графичен проект или визуализация. При поръчки на вече изработван продукт и ако няма настъпили промени не се изисква повторно одобрение от Възложителя.

Чл.14. Изпълнителят потвърждава по телефон или писмено по електронна поща приемането на поръчката за изпълнение.

Чл.15. Ако поръчката се изпълнява със стока на Възложителя, тя трябва да бъде доставена в транспортни опаковки, чиста и без залепени етикети и стикери. В противен случай се договаря допълнително заплащане.

Чл.16. При поръчка със стока на Възложителя Изпълнителят се отнасе с нея с грижа на добър стопанин. Ако в процеса на разпакетиране преди печат се констатира количество на брака или липси над обичайното той уведомява Възложителя своевременно, който взема решение.

Чл.17. Допустимият технологичен брак е до 2%. При нестандартни поръчки и поръчки за печат върху нестандартни изделия и изделия с покрития процентът се уточнява допълнително.

Чл.18. По желание на Възложителя може да бъде изработена мостра.

Тя се заплаща допълнително по цени на Изпълнителя и срокът за изпълнение на поръчката започва да тече след потвърждаването на мострата.

  1. ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА

Чл.19. При предпечатна подготовка на печат върху продукти по дизайн на Възложителя е необходимо той да предостави оригиналният работен файл. Файлът трябва да е във формат .cdr, .eps, .ai, .tiff, .jpg, .png, .pdf  с конвертирани в криви шрифтове. При щрихов печат да се използват векторните формати с минимална ширина на обект 0,18 мм и минимална ширина на процеп 0,25 мм. Ако файлът съдържа растерни изображения, е необходимо те да бъдат в цветови модел CMYK и с разделителна способност минимум 300 DPI. При векторните формати цветовете да са дефинирани в CMYK , Pantone C или Грейскейл. Оригиналът трябва да е в размер 1:1.

Чл.20. В случай, че Възложителят не може да предостави работен файл е във формат, отговарящ на изискванията, посочени в чл.15., Изпълнителят може да го доработи по технологично подходящ начин. Тази услуга подлежи на допълнително заплащане от страна на Възложителя, освен ако не е договорено друго.

Чл.21. В случай на печат върху изделие с геометрия, изискваща специална разгъвка, примерно конус, изработката на същата се заплаща допълнително по цени на Изпълнителя.

Чл.22. Изпълнителят не носи отговорност за неточности и грешки в изработката вследствие на некоректен графичен файл, изпратен от Възложителя.

Чл.23. По искане на Възложителя, Изпълнителят може да коригира грешки в изпратения от него графичен образец на продукта, като същият следва да заплати услугата, освен ако не е договорено друго.

  1. ТЕХНОЛОГИЧНА ЕКИПИРОВКА

Чл.24. Ако за изпълнението на конкретната поръчка е необходима специфична екипировка тя се заплаща допълнително от Възложителя.

VII. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.25. Заплащането на стойността на всяка една поръчка се извършва преди получаване на стоката, освен ако не е договорено друго.

Чл.26. Плащането от страна на Възложителя се счита за извършено при получаване на сумата от Изпълнителя.

Чл.27 При забавяне на плащане с повече от 10 дни Възложителят дължи обезщетение в размер на 0,5 % от размера на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 10 %.

Чл.28. При намаляване на обема на поръчката от договорения Възложителят дължи разликата между договорената и прекалкулираната спрямо окончателното количество цена, както и фактически направените разходи по неизпълнената част от първоначално договореното количество.

VIII. СРОК ЗА ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА

Чл.29. Срокът за изработка се уточнява при приемането на поръчката за изпълнение. При неуточнен срок Изпълнителят изпълнява поръчката според моментното си натоварване и специфика на текущите поръчки. Срокът започва да тече след получаване на авансовото плащане  и писмено потвърждение на одобрена мостра или цветови проби ако такива са уговорени.

Чл.30. При изработка на продукти и/или услуги със стока или материали на Възложителя и забявяне на доставката Изпълнителят може да разсрочва издаванията на готова продукция според технологичните си възможности и моментната си натовареност.

Чл.31. Транспортните разходи за доставка на стоката и материалите до склада на Изпълнителя са за сметка на Възложителя.

Чл.32. При издаване на готовата продукция на партиди сроковете на издаване на поредните партиди зависят от редовността на плащанията на предходните партиди. При забавяне на плащанията Изпълнителят може да отсрочва издаванията на следващите партиди.

Чл.33. Изискване за по-кратък срок от страна на Възложителя подлежи на допълнително заплащане, което ще бъде посочено в конкретната ценова оферта, освен ако не е договорено друго.

Чл.34. Срокът за изработка може да варира в зависимост от поръчаното количество продукти, техните спецификации и подготовката им за печат.

Чл.35. Възложителят има право да избере начин за доставка – собствен транспорт, транспортна/ куриерска фирма или друго.

Чл.36. Възложителят е длъжен да предостави навременно точния адрес и условия на доставка на Изпълнителя.

Чл.37. Възложителят е длъжен да вдигне (приеме) изработеното в срок от 10 работни дни, считано от деня, в който Изпълнителя го е уведомил, че е готов да експедира.

Чл.38. Ако Възложителят не вдигне (не приеме) изработеното в определения срок за експедиция, Изпълнителят му начислява складови разходи в размер на 5 (пет) лева на ден на палет, минимум 5 (пет) лева , които се фактурират в деня на експедицията. След 60-я ден, ако Възложителят не е вдигнал стоката. Изпълнителят има право да се разпорежда с нея.

  1. ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ

Чл.39. Изпълнителят ще пресъздаде цветовете за печат, посочени от Възложителя, според следните условия:

  • При печат върху стъкло, порцела, керамика и емайл, при ситопечат и тампонен течат се използват най-близките палитрови цветове. По желание на Възложителя могат да се разработят специални цветове (ако е технологично възможно), като тази услуга се заплаща допълнително от Възложителя. При пълноцветен растерен печат допустимите отклонения във всеки от цветовете може да е до 7 %.
  • При дигитален печат цветовете са според калибровката на съответната машина.

Чл.40. Изпълнителят спазва зададените размери на разположение, посочени от Възложителя, със следните възможни отклонения в границите на:

при печат върху стъкло, порцела, керамика и емайл и ситопечат: +/-2 мм;

при тампонен и дигитален печат: +/-1 мм;

при печат върху текстил: +/-5 мм

 

  1. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА, ПРЕМИНАВАНЕ НА РИСКА ОТ ПОГИВАНЕ ИЛИ ПОВРЕЖДАНЕ

Чл.41. Изпълнителят запазва собствеността си върху продуктите и/или услугите до момента на пълното им заплащане от Възложителя.

Чл.42. Изработените продукти се считат за предадени на Възложителя от натоварването им в склада на Изпълнителя и подписването на приемо-предавателен протокол от представител на Възложителя или транспортна/спедиторска фирма.

Чл.43. С предаването на продуктите на куриера, спедитора или шофьора, но при всички положения най-късно при напускането на продуктите от нашия склад, рискът преминава към Възложителя.

Чл.44. Ако изпращането на продуктите се забави вследствие на обстоятелства, които не могат да се вменят в отговорност на Изпълнителя, рискът преминава върху Възложителя от деня, в който Изпълнителят е бил готов да експедира.

  1. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

Чл.45. Възложителят може при наличие на основателни причини, дори без да е налице вина на Изпълнителя, да се откаже от поръчка, като заплати на Изпълнителя направените разходи, извършената работа и печалбата, която последния би реализирал.

XII. РЕКЛАМАЦИИ

Чл.46. При получаване на продуктите Възложителят трябва да извърши незабавна количествена и качествена проверка и при възникнало несъответствие да уведоми Изпълнителя в писмена форма в срок до 1 (един) работен ден.

Чл.47. В случай на несъответствие, Възложителят е длъжен да предостави възможност на Изпълнителя да инспектира съответната доставка. Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя за това си намерение в писмена форма след получаване на писменото възражение. В този случай Възложителят е длъжен да съхранява и няма права да се разпорежда с несъответстващата продукция.

Чл.48. Възражение на Възложителя относно част от доставените продукти не дава право за отхвърляне на цялата доставка.

Чл.49. В случай, че рекламацията бъде приета, Изпълнителят се задължава да отстрани недостатъците, предмет на рекламацията, за своя сметка.

Чл.50. Изпълнителят не носи отговорност в случаите, когато поръчката е изпълнена със стока на Възложителя и количественото или качествено несъответствие е вследствие на нейната негодност, дефекти, материал, покрития и обработки или други нейни свойства.

Чл.51. В случай, че рекламацията бъде приета, Възложителят е длъжен да върне рекламираната продукция на Изпълнителя до 7 календарни дни от приемането на рекламацията.

XIII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.52. Изпълнителят не носи отговорност за неизпълнение на свои задължения, дължащи се на непреодолима сила.

Чл.53. За събития, представляващи непреодолима сила, се считат пожари, наводнения, други природни бедствия, война, революция, терористични актове, протести, стачки и други индустриални действия и положения, като аварии, липса на електричество, захранване, гориво, транспорт и др., които могат да повлияят отрицателно на производственият процес на Изпълнителя, както и събития, които са извън неговият контрол.

XIV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.54. За всички неуредени в настоящите Общите търговски условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл.50. При възникване на спорове по възложена изработка или договор за изработка, страните ще ги уреждат доброволно и добронамерено. Ако по пътя на преговорите не може да се постигне съгласие, всички спорове ще се решават от компетентния съд като се прилага действащото българско законодателство.

Чл.55. В случай, че някоя от клаузите на настоящите Общи търговски условия се окаже недействителна, това няма да окаже въздействие върху валидността на всички останали.

Чл.56. Общите търговски условия могат да бъдат изменяни или допълвани от „Ре-Верк БГ“ ЕООД, като съответните изменения и допълнения влизат в сила от датата на публикуването им на интернет страницата на Изпълнителя – www.rewerkprint.bg.

Чл. 57. След изготвянето на готов продукт, той бива заснет от фотограф на „Ре-Верк БГ“ ЕООД. Снимките по подразбиране са собственост на Изпълнителя и той може да ги използва за рекламни и маркетинг цели (онлайн и офлайн), ако изрично не е уговорено друго с Възложителя.

Search For

Popular Tags

Search For

Popular Tags